Seyahat Kart Yönetmeliği

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI SEYAHAT KARTLARI

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

                                                                 BİRİNCİ BÖLÜM                                    

                                           Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar                   

Amaç

Madde 1-Bu yönetmelik kapsamında hazırlanan, organize edilen ve denetlenen toplu taşıma seyahat kartlarından faydalanabilme koşullarını ve kullanım esaslarını ilgili dayanak hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetler Daire Başkanlığınca organize edilen ve denetlenen toplu taşıma hizmetinde kullanılan kara, deniz, göl, nehir, demiryolu, teleferik gibi toplu taşıma araçlarında yolculuk yapacak olan kişiler tarafından kullanılacak her türlü Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının türlerini, kullanım esas ve usullerini belirlemektir.

Dayanak

Madde 3-Bu yönetmelik,

a)      4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

b)     6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

c)      5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

d)     5393 sayılı Belediye Kanunu,

e)      1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Kanunu,

f)       5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,

g)      6245 Sayılı Harcırah Kanunu,

h)     1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,

i)        2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

j)       3713 Terörle Mücadele Kanunu,

k)     1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

l)        2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(Posta Teşkilatı),

m)   3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,

n)     28603 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

o)      04.03.2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları yönetmeliği,

p)     Malatya Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

Büyükşehir Belediyesi: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı' nı, bundan sonra ‘MBB’ olarak adlandırılacaktır.

Meclis: Malatya Büyükşehir Belediye Meclisini,

Encümen: Malatya Büyükşehir Belediye Encümenini,

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hiz.Dairesi Başkanlığını,

Toplu Taşıma Hizmetleri Şube Müdürlüğü: Toplu taşıma araçlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmekle görevli Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Toplu Taşıma Hizmetleri Şube Müdürlüğünü, bundan sonra ‘TUHİM’ (Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü) olarak adlandırılacaktır.

UKOME: 5216 sayılı kanunun 9. Maddesi gereğince kurulmuş bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini,

Taşımacı: Toplu taşıma işi için yetkilendirilen, denetim ve kontrolü Büyükşehir Belediyesinde olan kişi veya kurumları ifade eder.

Otobüs: Yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil 9  kişiden fazla yolcu taşımaya uygun olan motorlu taşıtı,

Minibüs: Şoförü dahil minimum 10 maksimum oturma yeri 17 olan taşıtı,

Toplu Taşıma Araçları: Büyükşehir Belediyesi ve MOTAŞ tarafından yürütülen, denetlenen ve organize edilen toplu taşıma sistemindeki tüm araçları,

Elektronik Ücret Toplama Sistemi: Toplu taşıma ve belediyecilik hizmetleri ile şehir yaşamının her alanında mal/hizmet satışı, ödeme, ücret toplama ve dağıtımı ile geçiş kontrol ve benzeri işlemlerini kapsayan sistemler bütününü,

Seyahat Kartları:Malatya Büyükşehir Belediyesince sunulan, organize edilen ve denetlenen toplu taşıma araçlarında geçerli olacak Elektronik kart ve Elektronik Biletlerinin İndirimsiz, İndirimli ve Ücretsiz tarifeli kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş kartlarını ifade eder.

a)   Tam Kart: Toplu taşıma araçlarından faydalanmak isteyen bireylerin; kişiselleştirilmeyen elektronik kart için hiçbir bilgi ve belge sunmadan alabilecekleri, kişiselleştirilmiş elektronik kart için ise taşımacının istediği bilgi ve belgeleri sunarak alacakları kartları,

b)   Öğrenci Kartı: Türkiye' de veya yurt dışında örgün eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenciler ile dershanelerin üniversite hazırlık öğrencileri, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı tüm üniversiteler ile şehrimizde örgün eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerinde yaş sınırı olmadan tamamının ve Açık Öğretim Fakültesi, Açık İlköğretim, Açık Orta Öğretim öğrencileri ve 3308 sayılı Kanun’un 11 inci maddesi gereği çıraklık okulları öğrencilerinin 30 yaşını doldurmamış olanlarının aldıkları kişiselleştirilmiş elektronik kartları,

c)    Öğretmen Kartı: Örgün eğitim kurumlarında 657 sayılı yasaya göre görev yapan öğretmenleri, müfettişleri, sözleşmeli öğretmenleri, Üniversitede görev alan Öğretim Görevlileri ve dershanelerde görev yapan öğretmen kadrosundaki personel (Milli eğt. Müd. Onaylı) ile resmi kurumların öğreticileri ve diyanete bağlı çalışan din görevlilerinin (İmam Hatip,  Müezzin ve Kuran Kursu Eğiticileri) alacakları kişiselleştirilmiş elektronik kartları,

d)   Emekli Kartı: Sosyal güvenlik kapsamında çalışma hayatı sonlanmış ve kendisine emekli aylığı bağlanmış olan kişilere verilen elektronik kartları,

e)    Belediye Şirket Kartı: Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan şirket personelleri ile Belediye tarafından yapılan Hizmet alımları doğrultusunda görev yapan ve ihale süresi boyunca bu hizmeti ifa eden personellere verilen kartları,

f)    Muhtar Kartı: Malatya Büyükşehir Belediyesinin il sınırları içerisinde faal olarak görev yapan mahalle muhtarlarına verilen elektronik kartı tanımlamaktadır.

g)   Ücretsiz Kart: Kanunlar uyarınca kendilerine toplu taşıma araçlarından herhangi bir ücret ödemeden yararlanması öngörülen 65 yaş üstü, Engelli, Engelli Refakatçi, Gazi, Eşi ve çocukları ile Şehit Yakını, Basın Mensuplarına verilen kişiselleştirilmiş elektronik kartları,

  65 Yaş ve Üzeri Kartı: 65 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlarımıza verilen elektronik kartı,

  Engelli Kartı: 04.03.2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş, % 40 ve üstünde bir oranda Özürlü Sağlık Kurulu Raporu'na sahip kişilere verilen elektronik kartı,

  Engelli Refakatçi Kartı: Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile ağır özürlü olduğunu belgeleyen engelli birey adına düzenlenerek yanında o anda refakat eden şahıs için kullanılacak olan plastik kartı,

  Gazi ve Eşi, Şehit Yakını Kartı: 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında, 2330 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunlarından yararlanan kişilere verilen elektronik kartı,

  Basın Mensupları: Başbakanlık Basın Kimlik Kartı sahiplerine verilen elektronik kartı ifade eder.

  Belediye Personel Kartı: Malatya Büyükşehir belediyesinin kadrolu personellerine verilen elektronik kartı,

Serbest Geçiş Kartları:

Toplu taşıma araçlarından yararlanmak için kanunen ya da UKOME tarafından belirlenmiş olan ücreti ödeyerek sahip olunan elektronik kartı ifade eder. Bu sınıfta yer alan  Posta Dağıtıcıları, Kamu Personeli, Emniyet Personelleri, belirlenen yıllık biniş ücretlerini ödeyerek toplu taşıma araçlarından faydalanabilmektedirler.

  Posta Dağıtıcı Kartı: 11.02.2002 tarihli 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan postacı ve dağıtıcılarına verilen elektronik kartı,

  Kamu Personeli: 6245 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen; Memuriyet mahalli dâhilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir ile gerekli vizeleri alınmış memur ve hizmetlilerini yapanlara verilen elektronik kartı,

  Emniyet Personeli Kartı: Polis, Komiser Muavini, Komiser, Başkomiser, Emniyet Müfettişi, Polis Müfettişi, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü ve Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensupları ile Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde fiilen görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde asayiş görevi yapan (Subay-Astsubay ve Uzman Çavuşlar) personellere verilen elektronik kartı,

                                                                 İKİNCİ BÖLÜM

                            Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

Madde 5 - Toplu Taşıma Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar Ve Başvuru Koşulları

A) İndirimsiz (Tam) Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

-          Kişiselleştirilmiş Kartlar için;

§  1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi

§  1 Adet Fotoğraf

-          Kişiselleştirilmemiş Kartlar İçin;

§  Bu kart tipinden yararlanmak isteyenlerin herhangi bir bilgi ve belge vermeden seyahat kartı satış noktalarından kart bedelini ödeyerek alırlar.

B ) İndirimli Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

           a) Öğrenci Seyahat Kartı

-          İstenen Belgeler;

§  Okul müdürlüklerince onaylanmış ilgili eğitim-öğretim yılına ait öğrenci belgesi,

§  Üniversite veya yüksek okul öğrencileri için ilgili öğretim yılına ait öğrenci belgesi,

§  Dershane ve açık öğretim kurumlarındaki öğrencilerden bağlı oldukları kurumdan alınan öğrenci belgesi,

§  Nüfus cüzdan fotokopisi,

§  1 adet vesikalık fotoğraf (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak),   
 

-          Öğrenci Kartından Faydalanamayanlar;

§  Açık Öğretim Lisesinde 13 ve sonraki dönemleri okuyan

§  30 yaşını gün, ay ve yıl olarak dolduran Açık Öğretim öğrencileri,

§  Açık Öğretim Fakültesinde öğrenim görüp de 2 yıllık bölümlerde 4 yılı aşanlar, 4 yıllık bölümde 7 yılı aşanlar,

§  30 yaşını gün, ay ve yıl olarak dolduran Uzaktan Eğitim alan üniversite öğrencileri, faydalanamazlar. (4736 sayılı kanun uyarınca)

b)     Öğretmen Seyahat Kartı

-            İstenen Belgeler;

§   Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanmış görev yeri belgesi (Kadro unvanları belirtilmiş olacak),

§  1 adet vesikalık fotoğraf (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak),

-          Öğretmen Kartı Başvuru Koşulları;

§  Kadrosu öğretmen veya müfettiş olup da fiilen görev yapanlar,

§  Okullarda yönetici olarak görev yapanlar,

§  Halk eğitim merkezlerinde en az bir okul sezonu boyunca öğretmenlik yapanlar, kart sahibi olabilirler. 

§  Üniversitelerdeki Öğretim Görevlileri rektörlükten aldıkları görev yeri belgesi ile öğretmen kartından faydalanabilirler.

-          Öğretmen Kartlarından Faydalanamayanlar;

§  Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen ve/veya müfettiş görevi, Üniversitelerde Öğretim Görevlisi olarak görev alanlar dışında kalan diğer personeller,

§  Kadrosu öğretmen ve müfettiş olup da fiilen görev yapmayanlar,

§  Emekli öğretmenler, indirimden faydalanamazlar. 

c)      Emekli Seyahat Kartı

-          İstenen Belgeler;

§  Emekli olduğuna dair belge (Prim Gün Sayısını çalışarak dolduran kişiler)

§  Nüfus cüzdanı fotokopisi,

§  1 adet vesikalık fotoğraf (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)

d)     Belediye ve Belediye Şirket Personeli Seyahat Kartı

-          İstenen Belgeler;

§  İlgili kurumdan onaylı üst yazı,

§  Dijital ortamda hazırlanmış personel resimleri,

§  Dijital ortamda hazırlanmış personel listesi,

e)      Muhtar Seyahat Kartı

-          İstenen Belgeler;

§  Muhtar olduğunu gösterir onaylı belge,

§  Nüfus cüzdan fotokopisi,

§  1 adet vesikalık fotoğraf (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)

C) Ücretsiz Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

a)        65 Yaş ve Üstü Seyahat Kartı

-          İstenen Belgeler;

§  Nüfus cüzdan fotokopisi,

§  1 adet vesikalık fotoğraf (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak),

b)       Engelli Seyahat Kartı

-          İstenen Belgeler;

§  % 40 ve üstünde bir oranda Özürlü Sağlık Kurulu Raporu fotokopisi veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce verilmiş Engelli Kimlik Kartı fotokopisi,

§  1 adet vesikalık fotoğraf (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)

c)        Engelli Refakatçi Seyahat Kartı

-          İstenen Belgeler;

§  Refakatçi Kartı almak isteyenlerin, Engelli Kartı için tam teşekküllü devlet hastanesinden veya sağlık bakanlığından izinli tam teşekküllü özel sağlık kuruluşlarından alınmış rapor fotokopisi (İlgili raporda “ağır özürlü” ibaresinin "Evet" olması gerekmekte ve ayrıca rapor 5 yıldan eski olmamalıdır.)

§  Rapor süresi 5 yılı dolduranlardan yeni rapor istenecektir.

§  1 adet nüfus cüzdan fotokopisi.

d)       Gazi ve Şehit Yakını Seyahat Kartı

-          İstenen Belgeler;

§  Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından gazi ve şehit yakınlarına maaş bağlanmış bireylere verilen ve “Serbest“ ibareli tanıtım kartı fotokopisi,

§  Nüfus kayıt örneği,

§  1 adet vesikalık fotoğraf (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak),

e)        Basın Seyahat Kartı

-          İstenen Belgeler;

§  Başbakanlık tarafından verilen güncel Sarı Basın Kartı Fotokopisi,

§  Nüfus cüzdan fotokopisi,

§  1 adet vesikalık fotoğraf (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak),

§  Paso talep edecek her bir çalışan için ilgili basın kuruluşundan 3 ay sigortalı çalıştığına dair belge istenecek

§  Kurum ile ilişiği kesilen personel 5 iş günü içinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanlığına bildirilerek pasosu iptal ettirilecek

§  Verilen pasoları sadece üstünde kimlik bilgileri olan kişiler kullanabilecek ve çalıştığı kurumdan ayrılması veya bir başka basın kuruluşuna geçişi halinde 5 iş günü içinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanlığına bildirecek

§  Usulsüz paso kullananların posoları süresiz iptal edilerek 500 TL ceza kesilecek

§  Günlük gazetelerde çalışan 7 kişiye

§  En az 1 yıl süreyle kesintisiz yayın yapan haftalık ve aylık yayınlanan gazete ve dergilerde 1 er kişiye

§  Ulusal basın temsilcilerinde resmi görevlendirme yazısı karşılığında (sigortaya bakılmaksızın) 1 er kişiye

§  Ajanslardan AA, İHA, Dicle, Doğan Haber Ajansından 2 şer kişiye

§  Radyolarda çalışan 1 er kişiye

§  Uydu kanallarında 15şer kişiye, karasal yayın yapan kanallarda 10 ar kişiye

§  Vergi mükellefi olan ve en az 2 yıldır yayın yapan güncel internet sitelerinde 1 er kişiye

§  Basın çalışanları için bir paso ücreti olarak 100 TL alınacaktır.

      f)   Posta Dağıtıcıları Seyahat Kartı

-          İstenen Belgeler;

§  Bağlı oldukları kurumdan kadrosunun belirtildiği üst talep yazısı,

§  Kurum kimlik kartının fotokopisi,

§  1 adet vesikalık fotoğraf (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak),

       g)   Kamu Personeli Seyahat Kartı (6245 sayılı kanunda belirtilen personeli kapsar)

-          İstenen Belgeler;

§  İlgili kurumlar tarafından onaylı üst yazısı ve kadro listesi,

§  Nüfus cüzdan fotokopisi,

§  1 adet vesikalık fotoğraf(Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak), 

       h)   Emniyet Personeli Seyahat Kartı

-          İstenen Belgeler;

§  Bağlı oldukları kurumdan kadrosunun belirtilmesi kaydıyla onaylı talep üst yazısı,

§  Nüfus cüzdan fotokopisi,

§  1 adet vesikalık fotoğraf (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak),

                                                                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                         Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Veriliş Koşulları

Madde 6- Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Veriliş Koşulları

Başvuru koşullarını taşıdığı, ilgili Daire Başkanlığı Elektronik Ödeme Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından onaylanan,  başvuru sahiplerinin talep ettiği toplu taşıma seyahat kartı bedellerinin tahsili ile kart verme formu doldurulduktan sonra resimli, isimli, seri numaralı, kurumunu veya veriliş nedenini içeren bilgileri taşıyan toplu taşıma seyahat kartı verilir.                                                                                               

                                                                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                           Toplu Taşıma Seyahat Kartları Uygulama Koşulları

Madde 7- Toplu Taşıma Seyahat Kartları Uygulama Koşulları:

a)   Kartın Yenilenmesi

Herhangi bir sebeple fotoğraf ve kimlik bilgileri okunamayacak düzeyde tahrip olan toplu taşıma seyahat kartları MBB tarafından belirtilen başvuru noktasına başvuru formu ile bildirilecektir. Yapılan bildirimin ardından başvuru koşullarını sağlayan ve kart bedelini ödeyen her bireyin eski kartı kullanıma kapatılarak yeni kartı üretilip, kullanıma sunulacaktır.

b)   Kartın Kural Dışı Kullanılması

Toplu taşıma seyahat kartı sahipleri, toplu taşıma araçlarına binerken kontrolörün veya sürücünün uyarısına gerek kalmadan kartını validatöre (elektronik kart okuma cihazı) okutmak zorundadır. Kart sahipleri kartını validatöre okutmadığı sürece toplu taşım hakkından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Bu yönetmelikte yer alan kişiselleştirilmiş seyahat kartları, kart sahibi dışındaki şahıslar tarafından kullanıldığında ya da geçerlik süresi dolduğu halde kullanıma devam edilmesi durumunda sürücü ya da kontrolör tarafından el konularak alınır.

Toplu taşıma seyahat kart sahiplerine, karta el konulduktan sonra taşımacı firmaya müracaat ettiklerinde; 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Kanunu’nun 1.Maddesi uyarınca Belediye Encümeni tarafından belirlenecek para cezası uygulanır. Ceza tutarı ödendiği takdirde bir defaya mahsus olmak üzere kendisine kartı geri verilir.

Kartına ikinci kez kural dışı kullanımdan dolayı el konulanlar ilk ceza tutarının iki katını ödeyerek, üç ve daha fazla sayıda aynı hali sürdürenler ise aynı oranda katlanmış şekilde ceza ödeyerek yeni kartlarını alabilirler. Cezai Bedel ödenmediği takdirde karta el konulma tarihinden itibaren bir sene boyunca kullanıma kapatılır. (Şahıs bu süre zarfı içerisinde kişiselleştirilmiş kart başvurusunda bulunamaz.) Bir sene sonra kart sahibine ücretsiz iade edilir.

c)    Vize İşlemi

Seyahat kartları Malatya Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından belirlenecek olan zamanlarda yılda bir sefere mahsus olmak üzere vize yaptırılır. İndirimli veya ücretsiz seyahat kartı sahipleri aynı indirimden yararlanma haklarının devam ettiklerini gösterir belgeleri ibraz ettiklerinde kartlarına vize işlemi uygulanır.

      d)Kartın Kaybedilmesi - Kartın Kırılması

Kişiselleştirilmiş seyahat kartı sahipleri, kartlarının kayıp, çalıntı veya fotoğraf ve kimlik bilgileri okunamayacak düzeyde tahrip olan durumlarda MBB tarafından belirtilen başvuru noktasına müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuru noktasına müracaatta bulunan bireylere ait seyahat kartları sistem üzerinden kullanım dışı bırakılır. Kartların kayıp, çalıntı veya yıpranma durumlarında yapılacak olan müracaatta alınacak olan bedel, kartların ilk başvuru bedellerinin iki katı kadardır. Bu duruma kişiselleştirilmemiş kartlar dâhil değildir.

                                                                 BEŞİNCİ BÖLÜM              

                   Tarifelerin Belirlemesi, Genel Esaslar, Yürürlük ve Yürütme

Tarifelerin Belirlemesi

Madde 8- 5216 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliklerinde yer alan düzenlemeler uyarınca tüm tarifeler Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı UKOME tarafından belirlenir.

Genel Esaslar

Madde 9-

a)      Toplu taşıma seyahat kartlarının tasarım ve şekilleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.

b)     Her bireyin kullandığı kartın ID numarası farklıdır ve tek surette basılır.

c)      Seyahat kartlarının başvurularının alınması, kartın basılması ve bireylere dağıtılması işlemleri taşımacı firma tarafından yapılır.

d)     Seyahat kartları bireye özeldir, başkası tarafından kullanılamaz.

e)      Seyahat kartlarının geçerlilik süresini Malatya Büyükşehir Belediyesi Ukome belirler.

f)       Bu yönetmelik hükümlerine göre, taşımacı firma tarafından verilecek olan toplu taşıma seyahat kartlarının sahtesini yaptırarak kullanmak isteyenler hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığına taşımacı firma tarafından gerekli müracaat yapılarak Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinin uygulanması talep edilecektir.

g)      Seyahat kartları vize tarihlerinin bitiminden itibaren sivil tarifeden işlem görecektir.

h)     İdarenin belirleyeceği zaman dilimi ve farklı güzergahlar ile sınırlı olmak kaydıyla yolcuların ikinci araca binişlerinde ücretsiz ya da indirimli tarife uygulanması (aktarma işlemi) sağlanacaktır.

Yürürlük

Madde 10-

1.İşbu Yönetmelik Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve Belediye İlan Tahtasında ve/veya Belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.   

2.Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile daha önceki yönetmelik yürürlükten kalkar.

Yürütme

Madde 11- Bu yönetmelik Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı adına  Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

KART ÇEŞİTLERİ